Here is a description of the location. It can contain HTML elements, like links.

Sniego zonos žemėlapis

Slidinėjimo kurortai jau greitai

Žemėlapis

Slidinėjimo trasų įranga niekam nereikalinga

Lietuvoje 2015-10-05 komentarai 0

ana.lt Indrė MIKELIONYTĖ

No­rin­čių­jų įsi­gy­ti ne­be­vei­kian­čių sli­di­nė­ji­mo tra­sų įran­gą ne­at­si­ra­do. Vie­ša­ja­me pre­kių auk­cio­ne va­kar ne­bu­vo nė vie­no, ku­ris bent do­mė­tų­si ga­li­my­be pirk­ti šį ne­nau­do­ja­mą tur­tą.

 

No­rin­čių­jų įsi­gy­ti kel­tu­vą – pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na 24 tūkst. 323 eu­rai, snie­go pa­tran­ką – 6 tūkst. 334 eu­rai, ati­tva­rus – 3 tūkst. 41 eu­ras, ap­skai­tos ir val­dy­mo sis­te­mą – 1 tūkst. 14 eu­rų – ne­at­si­ra­do. Ne­be pir­mą kar­tą skelb­tas auk­cio­nas ir vėl pa­ty­rė fias­ko, nors pra­di­nės įran­gos kai­nos ge­ro­kai su­ma­žin­tos. Va­sa­rį vy­ku­sia­me auk­cio­ne pra­di­nė kel­tu­vo (ly­nų ke­lio H40 su val­dy­mo punk­tu) kai­na bu­vo 33 tūkst. 364,23 eu­ro. Snie­go pa­tran­kos skel­bia­ma pra­di­nė kai­na buvo 8 tūkst. 688,60 eu­ro, o iš Aust­ri­jos pirk­ti spe­cia­lūs ap­sau­gos ati­tva­rai įver­tin­ti 4 tūkst. 170,53 eu­ro. Ap­skai­tos ir val­dy­mo sis­te­mos pra­di­nė kai­na bu­vo 1 tūkst. 390,18 eu­ro.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­ja Auk­sė Juo­nie­nė ti­ki­na, jog kol kas ko­men­tuo­ti, ką sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na da­ry­ti, ar skelbs dar vie­ną auk­cio­ną, sun­ku: „Ką da­ry­ti to­liau, spręs sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė, nes auk­cio­nas ir vėl ne­įvy­ko. Bus ieš­ko­ma iš­ei­čių, mat no­rin­čių­jų pirk­ti nė­ra.“

Ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą sli­di­nė­ji­mo tra­sos su vi­sais me­cha­niz­mais Aly­tu­je, Pa­ne­mu­nės mik­ro­ra­jo­ne, Pu­ti­nų gat­vė­je, dau­giau kaip už 2 mln. li­tų įreng­tos 2008-ųjų va­sa­ros pa­bai­go­je. 135 met­rų ir 190 met­rų il­gio tra­sos su sli­di­nin­kų kel­tu­vu ly­ni­niu ke­liu pra­dė­jo veik­ti 2009-ųjų žie­mą.

 Kitos naujienos:


Žinutės neprisiregistravusių narių forume, skelbimuose, straipsniuose bus rodomos tik po administratoriaus patvirtinimo.

Jūsų vardas:
Komentaras:

Savaitės foto


Paieška


Sniegozona video

Pipe Ground

Obergurgl-Hochgurgl web kameros vaizdai


Fotogalerija